Toimintasuunnitelma

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020

1. YLEISTÄ

Toimintavuosi 2020 on Itä-Helsingin seniorit ry:n 42. toi-mintavuosi. Kahden merkkivuoden ja uusiin tiloihin sopeutumisen jälkeen tulevana vuonna kiinnitämme huomiotamme erityisesti perustoiminnan säilymiseen laadukkaana ja monipuolisena sekä tiedottamiseen. 

Yhdistys on Kansallinen senioriliitto ry:n ja Helsingin kansallinen senioripiiri ry:n jäsen, joiden kautta olemme yhteistoiminnassa helsinkiläisten eläkeläisjärjestöjen ja muiden seniorikansalaisia lähellä olevien yhteisöjen kanssa.

2. JÄRJESTÖTOIMINTA

2.1 Yhdistyksen jäsentilaisuudet

Yhdistyksen jäsentilaisuuksia järjestetään kevät- ja syyskaudella kaksi kertaa kuukaudessa. Tilaisuuksissa jäsenet tapaavat toisia ikäihmisiä, mikä lisää yhteisöllisyyttä, tarjoaa vertaistukea, tukee toimintakykyä, antaa virikkeitä ja ehkäisee syrjäytymistä.

Hallitus hankkii tapaamisiin vierailijoita kertomaan kukin omien aihealueidensa ajankohtaisista aiheista tai kokemuksistaan. Jäsentilaisuuksissa kerrotaan myös ns. kulttuurikalenterin tapahtumista, muusta lähiajan toiminnasta sekä välitetään piirin ja liiton informaatiota yhdistyksen toimintaan ja ikäihmisten elämään vaikuttavista asioista.

2.2 Yhdistyksen kokoukset ja hallitus

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat syyskokous ja kevätkokous, joissa käsitellään sääntömääräiset asiat. Syyskokousasioita ovat yhdistyksen toiminnan suunnittelu ja yhdistyksen henkilövalinnat, kun taas kevätkokouksessa käsitellään menneen vuoden toimintaa. Hallitus kokoontuu kevät- ja syyskaudella kerran kuukaudessa ja tarvittaessa muulloinkin.

2.3 Piirikokoukset ja piirihallitus Yhdistyksellä on edustaja piirihallituksessa, joka kokoontuu 8-12 kertaa vuodessa tarpeen mukaan.

Kevätkokous valitsee yhdistyksen viralliset edustajat, jotka osallistuvat piirin syys- ja kevätkokouksiin. 

2.4 Edunvalvonta- ja yhteistyötahot

Senioriliiton ja Helsingin kansallisen senioripiirin kautta yhdistys osallistuu Helsingin Eläkeläisjärjestöt ry HEJ:n, Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n ja Helsingin kaupungin vapaaehtoistyön neuvottelukunnan ja vanhusneuvoston toimintaan, joiden toiminta tähtää senioreiden edunvalvontaan ja senioriyhdistysten talouden tukemiseen. 

3. OPINTO-, HARRASTUS- JA VIRKISTYSTOIMINTA

3.1 Harrastus-, virkistys- ja kerhotoiminnat

Harrastus- ja kerhotoiminnan tavoitteena on tarjota jäsentilaisuuksien lisäksi muuta antoisaa ja monipuolista toimintaa jäsenille. Yhdistyksessä toimii kulttuuri-, muisti-, kotiseutuun tutustumis-, ruokakulttuuri- ja kirjallisuuskerho. Uusia kerhoja voidaan perustaa jäsenistön toiveiden pohjalta.

Kirjallisuus- ja ruokakulttuurikerho tarjoavat yhdessä oloa yhteisen aiheen parissa; kotiseutuun tutustuttaessa yhdistyy kevyt kuntoilu ja ympäristön tuntemus. Muistikerho puolestaan harjaannuttaa muistitoimintoja ja arjen taitoja.

Kulttuurikerho vastaa yhdistyksen kulttuurikalenterista, joka käsittää tutustumiskäyntejä ja retkiä mielenkiintoisiin kohteisiin, teatteri- ja konserttikäyntejä sekä matkoja. Tapahtumia järjestetään sekä yksin että yhdessä piirin muiden yhdistysten kanssa.

3.2 Liiton ja piirin järjestämä toiminta

Yhdistys osallistuu keväällä 2020 yhdistyksittäin järjestettävään sauvakävelyyn.

Yhdistyksen vastuu- ja toimihenkilöt osallistuvat tarpeen mukaan tehtäviensä edellyttämiin koulutustilaisuuksiin, joita liitto ja piiri järjestävät.

Jäsenillä on mahdollisuus osallistua Senioriliiton ja piirien järjestämiin matkoihin.

4. TIEDOTUS

Jäsenille lähetetään kaksi kertaa vuodessa postitse syys- ja kevättiedotteet, joissa esitellään yhdistyksen toimintaa ja jäsentilaisuuksien teemat. Erilaisista tapahtumista tiedotetaan myös jäsentilaisuuksissa sekä sähköpostin välityksellä.

Tulevana vuonna yhdistys kiinnittää erityistä huomiota tiedottamiseen. Sähköpostin käyttöä viestinnässä selvitetään: kuinka monella on sähköposti, ja kuinka sitä voitaisiin parhaiten hyödyntää jäsentiedotuksessa.

Yhdistyksellä on internetissä liiton otsikon www.senioriliitto.fi alla ja piirin internet-sivuilla otsikon www.helsinki.senioripiiri.fi alla linkit yhdistyksen omille sivuille. Suora osoite yhdistyksen omille nettisivuille on www.itahelsinki.senioriyhdistys.fi . Verkkotyöryhmä jatkaa yhdistyksen omien nettisivujen kehittämistä liiton sivustouudistuksen tahdissa, tavoitteena sivuston selkeyden ja kiinnostavuuden lisääminen.

Yhdistyksen jäsentilaisuuksista tiedotetaan Vuosaari-lehdessä ja tarvittaessa myös muilla ilmaisilla palstoilla. Maksullisia ilmoituksia julkaistaan vain tarvittaessa.

5. TALOUS

Jäsenmaksun vuotuiseksi suuruudeksi henkilöjäsenille esitetään 25 € ja tukijäsenille 120 €.

Jäsentapaamisten yhteydessä järjestetään arpajaisia, joihin osallistujat tuovat palkintoja. Yhdistys myy tilaisuudessa arpoja 1 € kappalehintaan.

6. MUU TOIMINTA

Yhdistys osallistuu kirkollisten toimien avustamiseen Vartiokylän kirkossa.

7. MUISTAMISET

Yhdistys palkitsee ansioituneita ja pitkään yhdistyksen toiminnassa olleita jäseniään pronssisilla, hopeisilla ja kultaisilla ansiomerkeillä liiton ansiomerkkisääntöjen mukaisesti. Yhdistys muistaa jäseniään onnitteluadresseilla 70-ikävuodesta ylöspäin joka viides vuosi sekä edesmenneiden jäsentensä omaisia suruadresseilla.

Jäsenistöä kannustetaan osallistumaan yhdistyksen monipuoliseen toimintaan kukin kykyjensä ja mahdollisuuksiensa mukaisesti.